015 - 310 52 50    /    info@hzbadvies.nl
 

Algemene Voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan:

HZB advies-belasting-administratie, gevestigd te Den Haag, hierna ieder individueel te noemen: Opdrachtnemer.

 

A. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.  Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

2.  Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeiend uit, danwel direct verband houdend met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

3.  Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemers vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

4.  Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

 

B. Toepasselijkheid

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door Opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden worden aangegaan.

2.  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

3.  Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

C. Aanvang Overeenkomst

1.  De Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.

2.  Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

 

D. Gegevens Opdrachtgever

1.  Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.

2.  Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

3.  In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal Opdrachtgever de Opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.

4.  Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

5.  Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde Bescheiden, behoudens het bepaalde onder O, aan deze geretourneerd.

 

E.  Uitvoering opdracht

1.  Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd.

2.  Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door derden.

3.  Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Overeenkomst wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt.

4.  Opdrachtnemer verzendt of vervoert Bescheiden via gewone post, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk aan Opdrachtnemer opdracht geeft dat verzending of vervoer van Bescheiden plaats dient te vinden op een wijze die meer zekerheid biedt.

5.  Opdrachtnemer kan eerst meer Werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

6.  Indien tijdens de duur van de Overeenkomst werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de Werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking had, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht.

7.  Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Door overschrijding van een dergelijke termijn is Opdrachtnemer niet direct in verzuim. Deze tekortkoming van Opdrachtnemer levert nimmer grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen, waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe, redelijke, termijn levert wel een grond op voor ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever.

 

F.  Geheimhouding en exclusiviteit

1.  Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet, danwel een daartoe bevoegd overheidsorgaan, op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

2.  Opdrachtnemer verplicht zich deze geheimhoudingsverplichting tevens op te leggen aan door hem in te schakelen derden.

3.  In afwijking van het hierboven in lid 1 en lid 2 bepaalde is het Opdrachtnemer alsmede door Opdrachtnemer ingeschakelde derden toegestaan om informatie uit het dossier / de dossiers van Opdrachtgever te gebruiken bij de verdediging van Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in een tucht-, civiele of strafprocedure, ook als dat betekent dat bepaalde gegevens daardoor openbaar worden gemaakt.

4.  Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

5.  Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

6.  Tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

 

G. Intellectuele eigendom

1.  Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

2.  Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, te verstrekken, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3.  Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

 

H. Overmacht

1.  Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van werknemers en storingen in het computernetwerk, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Opdrachtnemer in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

 

I.   Honorarium

1.  Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden. Het honorarium van Opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid. Indien een per Overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, hetgeen Opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.

2. Opdrachtgever is gehouden aan Opdrachtnemer een door Opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen, telkens wanneer Opdrachtnemer daar om vraagt en daar redelijkerwijze om kan vragen.

3. Opdrachtnemer heeft, telkens wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

4. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten aan declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

J.  Betaling

1.  Betaling van het aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is overeengekomen in Nederlandse valuta, ten kantore van Opdrachtnemer of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening.

2.  Indien Opdrachtgever zijnde een zakelijke partij niet binnen de hiervoor in lid 1 genoemde termijn, dan wel een in afwijking daarvan tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, raakt hij bij het verstrijken van die termijn terstond van rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke handelsrente, en indien deze niet geldt, de gewone wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Opdrachtgever heeft.

3.  Indien Opdrachtgever zijnde een natuurlijke persoon niet handelende in zijn beroep of bedrijf, derhalve een consument, niet binnen de hiervoor in lid 1 genoemde termijn, dan wel een in afwijking daarvan tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, raakt hij eerst in verzuim nadat Opdrachtnemer hem een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin Opdrachtnemer aan Opdrachtgever de mogelijkheid biedt alsnog binnen veertien (14) dagen zijn betalingsverplichting na te komen. Opdrachtgever is de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat hij is verzuim verkeert.

4.  Alle kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 125,- bij een zakelijke partij als hierboven in lid 2 genoemd en met een minimum van € 40,- bij een natuurlijke persoon niet handelende in zijn beroep of bedrijf als hierboven in lid 3 genoemd (na aanmaning).

5.  In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

 

K. Reclame

1.  Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en /of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

2.  Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

 

L.  Aansprakelijkheid

1.  Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een administratiekantoor / adviseur kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor die schade steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt.

2.  Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar(s) plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot eenmaal het bedrag van het honorarium voor de uitvoering van de desbetreffende Overeenkomst over het laatste kalenderkwartaal, zulks met een maximum van € 7.500 (zegge: zevenduizendvijfhonderd euro) inclusief BTW. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade van Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met, een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer.

3.  De aansprakelijkheidsbeperking van Opdrachtnemer als hierboven genoemd in de leden 1 en 2 geldt niet indien aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.

4.  De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van een Overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad.

5.  Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.

6.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van Bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.

7.  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

8.  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd, danwel ongevraagd informatie te ontvangen, welke Opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.

 

M. Duur Overeenkomst en opzegging

1. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht of de opdrachtbevestiging voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

2. Opdrachtnemer is bevoegd de Overeenkomst terstond en met directe ingang per aangetekende post te ontbinden zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, indien:

-  Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van één van haar verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst en ondanks een schriftelijke ingebrekestelling niet alsnog binnen veertien (14) dagen haar verplichtingen is nagekomen, tenzij nakoming reeds blijvend onmogelijk is in welk geval geen ingebrekestelling is vereist, en tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolg niet rechtvaardigt;

-  na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

-  Opdrachtgever verzocht is om zekerheid te stellen en/of een voorschot/aanbetaling te betalen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid en/of betaling van een voorschot/aanbetaling uitblijft of onvoldoende is;

 

 

-  indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

-  indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd;

-  Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een aanvraag daartoe is ingediend, tot boedelafstand overgaat, in surseance van betaling verkeert dan wel een aanvraag daartoe is ingediend, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd, bij het op Opdrachtgever van toepassing van zijn van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of het door Opdrachtgever indienen van een verzoek daartoe en bij onderbewindstelling van het gehele vermogen van Opdrachtgever;

-  Opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.

3. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtnemer behoudt in geval van ontbinding aanspraak op betaling van de declaratie voor tot dan toe verrichte Werkzaamheden.

5. Indien Opdrachtnemer op de gronden als genoemd in dit artikel tot ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

6. Indien en voor zover Opdrachtnemer de Overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden Opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de Opdrachtgever eisen.

 

N. Verbod meenemen werknemers opdrachtnemer

1. Het is Opdrachtgever verboden gedurende één (1) jaar na beëindiging van de Overeenkomst direct noch indirect werknemers van Opdrachtnemer welke op het moment van beëindiging van de overeenkomst of in het daaraan voorafgaande jaar werkzaam zijn geweest bij Opdrachtnemer en/of een aan Opdrachtnemer gelieerde onderneming in dienst te nemen of met deze werknemers dienaangaande te onderhandelen anders dan in overleg met Opdrachtnemer en/of de betreffende aan Opdrachtnemer gelieerde onderneming.

 

O. Opschortingrecht

1.  Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of aan derden, tot op dat moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.  

 

P. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Leiden van de Rechtbank Den-Haag. 

Opbellen
Info