015 - 310 52 50    /    info@hzbadvies.nl
 

Privacyverklaring

HZB advies-belasting-administratie respecteert de privacy van iedereen die de website bezoekt en draagt er zorg voor dat de (persoons)gegevens die worden verstrekt vertrouwelijk worden behandeld.

 

Persoonsgegevens

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een email verstuurt, zullen wij de door u verstrekte gegevens alleen gebruiken voor zover dat nodig is voor de volledige beantwoording en behandeling daarvan.

De door u verstrekte gegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming stellen wij op geen enkele manier verstrekte gegevens ter beschikking aan derden. HZB advies-belasting-administratie spant zich bovendien in om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

 

Inzage correctie en wijziging

U kunt uw (persoons)gegevens na een schriftelijk verzoek inzien. Als deze gegevens onjuist zijn, kun u ons schriftelijk verzoeken deze aan te vullen, corrigeren en/of te verwijderen.

 

Bewaartermijn

HZB advies-belasting-administratie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de afgesproken dienstverlening. Hoe lang dat precies is, is in verschillende wetten vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en de vorm van dienstverlening waarvoor uw gegevens verwerkt worden.

  

Wijzigingen

HZB advies-belasting-administratie houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet-en regelgeving.

Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

   

Beveiliging

HZB advies-belasting-administratie neemt alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om uw persoonsgegevens te beveiligen. Uiteraard zijn deze maatregelen volledig in lijn met de geldende wet- en regelgeving en de huidige stand van de techniek.

 

Gebruik van de website

Wij maken geen gebruik van cookies, ook houden wij geen gegevens bij van statistische analyses van bezoek- en klikgedag op de website.

 

Opbellen
Info